Odvod splaškových vod na ČOV Boseň

Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV Boseň je Obec Boseň.

Odvod splaškových vod je prováděn na základě uzavřené Smlouvy o odvodu splaškových vod.

Způsob výpočtu stočného:

  • Odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou pouze veřejným vodovodem – výpočet dle stavu vodoměru
  • Odběratel vypouští do kanalizace i vodu z vlastních zdrojů  – dle směrných čísel
    • nemovitost k trvalému bydlení – 35 m3/osoba trvale žijící/rok
    • nemovitost k rekreačnímu bydlení – 35 m3/nemovitost/rok

Pro rok 2024 je cena za 1 m3 odpadní vody 33,-Kč + DPH v zákonné výši.

Vyúčtování stočného bude prováděno jednou ročně (na podzim), na základě vystavené faktury.

Dovoz splaškových vod na ČOV Boseň je povolen pouze z nemovitostí nenapojených na tuto kanalizaci, které se nachází na území obce Boseň (Boseň, Zásadka, Mužský, Zápudov) a činí rovněž 33,- Kč + DPH v zákonné výši/m3.