Odvod splaškových vod na ČOV Boseň

Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace a ČOV Boseň je Obec Boseň

Od roku 2020 se mění způsob výpočtu stočného.

Vlastníci nemovitostí obdrželi Smlouvu o odvádění odpadních vod. Žádáme o její vyplnění a vrácení na OÚ Boseň do 20.12.2019.

Způsob výpočtu stočného:

  • Odběratel vypouští do kanalizace vodu dodanou pouze veřejným vodovodem – výpočet dle stavu vodoměrů
  • Odběratel vypouští do kanalizace vodu i z vlastních zdrojů než z veřejného vodovodu:  dle směrných čísel (dle ustanovení přílohy č.12 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.)

           – nemovitost k trvalému bydlení – 35 m3/osoba trvale žijící/rok
           – nemovitost k rekreačnímu bydlení – 35 m3/nemovitost/rok

Cena za 1 m3 odpadní vody od 1.1.2020 – 33,35 Kč vč. DPH

Úhrada stočného bude prováděna na základě vystavené faktury, pololetně.

Dovoz splaškových vod na ČOV Boseň je povolen pouze z nemovitostí nenapojených na tuto kanalizaci, které se nachází na území obce Boseň (Boseň, Zásadka, Mužský, Zápudov) a činí rovněž 33,35 Kč/m3.